Katalog produktů

Nahrávám strom......

Seznam zboží - Laminátování

Nacházíte se v nejnižší úrovni kategorie stromu zboží. Další zanoření není u tohoto zboží možné.

Stránka:  1

NOVOL opravárenská PE pryskyřice PLUS 720 1kg

NOVOL opravárenská PE pryskyřice PLUS 720 1kg

Katalogové číslo:36112.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 264,94 Kč

Novol opravárenská polyesterová pryskyřice.

 

NOVOL opravárenská PE pryskyřice PLUS 720

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: styren
Hustota [g/cm3]: 1,1 (při 20°C)
Celkový obsah těkavých organických látek [% hm.]: 13,4
Celkový obsah těkavých organických látek [g/L]: 150

 

 

Cena s DPH
321,00 Přidat do košíku
NOVOL opravárenská rohož PLUS 730 300g/0,5 m2

NOVOL opravárenská rohož PLUS 730 300g/0,5 m2

Katalogové číslo:36001 300
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 66,53 Kč

Novol opravárenská rohož

Cena s DPH
81,00 Přidat do košíku
NOVOL opravárenská rohož PLUS 730 450g/0,5 m2

NOVOL opravárenská rohož PLUS 730 450g/0,5 m2

Katalogové číslo:36003 450
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 82,49 Kč

Novol opravárenská rohož

Cena s DPH
100,00 Přidat do košíku
NOVOL opravárenská tkanina PLUS 740 350g/0,5 m2

NOVOL opravárenská tkanina PLUS 740 350g/0,5 m2

Katalogové číslo:36012 350
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 87,81 Kč

Novol opravárenská tkanina

Cena s DPH
107,00 Přidat do košíku
NOVOL opravárenská tkanina PLUS 740 500g/0,5 m2

NOVOL opravárenská tkanina PLUS 740 500g/0,5 m2

Katalogové číslo:36014 500
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 98,45 Kč

Novol opravárenská tkanina

Cena s DPH
120,00 Přidat do košíku
NOVOL sada opravárenská PE pryskyřice PLUS 720 1kg+0,05kg

NOVOL sada opravárenská PE pryskyřice PLUS 720 1kg+0,05kg

Katalogové číslo:36112
Skladem:Ne
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 287,37 Kč

Novol opravárenská polyesterová pryskyřice.

Cena s DPH
348,00 Přidat do košíku

Stránka:  1

Hlavní stránka  > Lepení

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
  • baner web 2

  • webblackff

  • baner web 2

  • CS baner 980x237 professional

  • baner web 2

  • BANNER

  • baner web 2

  • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

  • baner web 2

  • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx