Katalog produktů

Nahrávám strom......

Seznam zboží - PE Light

Nacházíte se v nejnižší úrovni kategorie stromu zboží. Další zanoření není u tohoto zboží možné.

Stránka:  1

NOVOL polyesterový tmel EASY SAND 1l

NOVOL polyesterový tmel EASY SAND 1l

Katalogové číslo:31512.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 282,15 Kč

NOVOL polyesterový tmel EASY SAND

Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené
nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: styren
Kategorie a subkategorie výrobku: B/b
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 250
Max. obsah VOC ve stavu připr. k použití [g/L]: 90

 

Cena s DPH
342,00 Přidat do košíku
NOVOL polyesterový tmel LIGHT 1l

NOVOL polyesterový tmel LIGHT 1l

Katalogové číslo:1502.01000
Skladem:Ano
Jednotka:ks
Cena bez DPH: 249,79 Kč

Novol polyesterový tmel

Cena s DPH
303,00 Přidat do košíku

Stránka:  1

Hlavní stránka  > Příprava podkladu  > Stěrkové tmely

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
  • baner web 2

  • webblackff

  • baner web 2

  • CS baner 980x237 professional

  • baner web 2

  • BANNER

  • baner web 2

  • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

  • baner web 2

  • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx