Katalog produktů

Nahrávám strom......

SPECTRAL SB.2 P10 Red 0,5l

Katalogové číslo: BP10.00500
Skladem: Ne
Výrobce: SPECTRAL
Záruka: neznámá
Jednotka: ks
Cena bez DPH: 1.744,10 Kč
Cena s DPH: 2.111,00 Kč

Ks v košíku

SPECTRAL SB.2 P10 Red
Nebezpečí
H226: Hořlavá kapalina a páry.
H315: Dráždí kůži.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře (155).
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501: Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: n-butyl-acetát; solventní nafta (ropná), lehká aromatická;butan-1-ol
Hustota [g/cm3]: 0,95 - 1,35 (20°C) dle barvy
Kategorie a subkategorie výrobku: B/e
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 840
Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 758
Obsah: 0,5 L

Hlavní stránka

Registrace

   

Košík: 0 ks za 0 Kč
  • baner web 2

  • webblackff

  • baner web 2

  • CS baner 980x237 professional

  • baner web 2

  • BANNER

  • baner web 2

  • 3MlakBANN980x237px 16 254 5

  • baner web 2

  • Webbanner 980x237 Bučan

Bucan

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx